محصولات هشداردهی و آگاه سازی

علائم و پرچم های نمایانگر AED

محل قرارگیری CardiAid را با قرار دادن علائم، نشانگرهای دیواری و پرچم های مخصوص، مشخص نمایید. اینگونه با سهولت در مکان یابی و دسترسی به AED سرعت پاسخگویی و واکنش را هنگام بروز شرایط بحرانی افزایش داده و بازده را به حداکثر می رسانید.

نشانگر دیواری AED
تابلوهای نشانگر محل قرارگیری AED
نشانگر ساختمان های مجهز به AED
پرچم AED
© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.