دفیبریلاتور پیشرفته

CardiAid پیشرفته و CardiAid پیشرفته پلاس امکان اعمال دفیبریلاسیون ساده و ایمن را بصورت حرفه ای فراهم می سازند.

هر دو مدل، با کنترل جریان الکتریکی و هماهنگی آن با امپدانس بیمار دفیبریلاسیون دقیقی را فراهم می سازند. این دستگاه های پیشرفته قابلیت رسانیدن انرژی تا مرز 300 ژول را دارند. این نوع از دفیبریلاتورها بسیار قدرت مند و قابل اطمینان می باشند و برای احیای قربانیان SCA قابل استفاده می باشند.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.