دانستنیها

استفاده از دستگاه شوک خودکار باعث نجات جان بسیاری از افرادی که در محیط خارج بیمارستانی دچار حمله ی قلبی می شوند، خواهد شد. در کشور ایتالیا شهر میلان مطالعاتی با دو هدف انجام شده است تا میزان اثربخشی دستگاه شوک خودکار بررسی شود.

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک با سدهای زیادی پیش رو می باشد که مهمترین آنها میزان دسترسی به دستگاه می باشد و سایر مواردی نظیر قوانین استفاده در هر کشور، آگاهی مردم و محدودیت های تکنولوژی نیز می توانند میزان استفاده ی عمومی از دستگاه شوک خودکار (الکتروشوک) در سطح شهر ها را کاهش دهند

هنگامی که به صورت غیر منتظره و ناگهانی توقف یا اختلال در فعالیت مکانیکی قلب در محیطی خارج از بیمارستان رخ دهد، می توان گفت که حمله ی قلبی خارج بیمارستانی و یا به اختصار OHCA رخ داده است. در چنین مواقعی استفاده از دستگاه شوک خودکار (الکتروشوک) می تواند جان انسان ها را نجات دهد و از تلفات جلوگیری کند.

صفحه3 از3

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.