دانستنیها

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک با سدهای زیادی پیش رو می باشد که مهمترین آنها میزان دسترسی به دستگاه می باشد و سایر مواردی نظیر قوانین استفاده در هر کشور، آگاهی مردم و محدودیت های تکنولوژی نیز می توانند میزان استفاده ی عمومی از دستگاه شوک خودکار (الکتروشوک) در سطح شهر ها را کاهش دهند

هنگامی که به صورت غیر منتظره و ناگهانی توقف یا اختلال در فعالیت مکانیکی قلب در محیطی خارج از بیمارستان رخ دهد، می توان گفت که حمله ی قلبی خارج بیمارستانی و یا به اختصار OHCA رخ داده است. در چنین مواقعی استفاده از دستگاه شوک خودکار (الکتروشوک) می تواند جان انسان ها را نجات دهد و از تلفات جلوگیری کند.

صفحه3 از3

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.