دانستنیها

در این مقاله که در بین سال های 2014 تا 2018 انجام شده است، میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار، میزان پوشش دهی دستگاه شوک خودکار و میزان سلامت افرادی که از دستگاه شوک خودکار برای آنها استفاده شده است، بررسی شده است

علی رغم بررسی های متعدد میزان حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشورهای پیشرفته و ثروتمند، آمار بسیار محدودی از میزان حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه های شوک خودکار در قاره ی آفریقا وجود دارد.

امارات متحده عربی نیز یکی از کشورهایی است که با بررسی حملات قلبی خارج بیمارستانی رخ داده در سطح کشور در حال بررسی تهیه و قراردهی بهینه ی دستگاه های شوک خودکار می باشد و در ادامه به بررسی آمار مربوطه پرداخته شده است.

صفحه2 از3

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.