دانستنیها

استفاده از دستگاه شوک خودکار باعث نجات جان بسیاری از افرادی که در محیط خارج بیمارستانی دچار حمله ی قلبی می شوند، خواهد شد. در کشور ایتالیا شهر میلان مطالعاتی با دو هدف انجام شده است تا میزان اثربخشی دستگاه شوک خودکار بررسی شود.

صفحه2 از3

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.