دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در باسک، اسپانیا

با توجه به اینکه استفاده از دستگاه شوک خودکار در کمتر از 8 دقیقه پس از بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی بیشترین تاثیر را بر سلامت بیماران دارد و میانگین زمان رسیدن نیروهای امدادی در باسک حدود 12 دقیقه است

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در باسک، اسپانیا

باسک منطقه ای خودمختار در کشور اسپانیا با 2 میلیون جمعیت می باشد. در این منطقه مانند بسیاری از مناطق جهان بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار انجام شده است. به منظور انجام این تحقیق در سال 2010 آمار 18 ماهه بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در این منطقه از سامانه ثبت نیروهای امدادی جمع آوری شده است. سپس پارامترهای موثر بر سلامت و زنده مانی بیماران پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی نیز ارزیابی شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در باسک، اسپانیا

1050 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی در بازه 18 ماهه در باسک ثبت شده است. 15.7 درصد از بیماران پیش از رسیدن به بیمارستان تحت امدادرسانی قرار گرفته شده اند.71.4 درصد از حملات قلبی خارج بیمارستانی در منازل رخ داده است. در 22.9 درصد از بیماران افراد ناظر پیش از رسیدن نیروهای امدادی CPR انجام داده اند. 18.2 درصد از حملات قلبی نیازمند به اعمال شوک الکتریکی توسط دستگاه شوک خودکار بوده اند. موثرترین پارامترها بر زنده مانی بیماران زمان امدادرسانی به بیماران و استفاده از دستگاه شوک خودکار برای آنان بوده است. پارامترهایی نظیر سن بیمار و سابقه بیماری در آنان نیز در سلامت و زنده مانی تاثیر داشته است. در کل برای 190 بیمار از دستگاه شوک خودکار استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد تنها نیروهای امدادی پس از رسیدن به محل بروز حادثه از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند که این موضوع باعث شده است تا میانگین فاصله زمانی بین حمله قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار 12 دقیقه باشد. در جدول زیر پارامترهایی که می توانند آمار سلامت و زنده مانی بیماران را پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی طبق این بررسی بهبود بخشند، آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در باسک، اسپانیا

 

با توجه به اینکه استفاده از دستگاه شوک خودکار در کمتر از 8 دقیقه پس از بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی بیشترین تاثیر را بر سلامت بیماران دارد و میانگین زمان رسیدن نیروهای امدادی در باسک حدود 12 دقیقه است، باید تدابیر لازم برای تشویق عموم مردم برای استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی اندیشیده شود و دستگاه های شوک خودکار با تعداد کافی در سطح منطقه قرار داده شوند.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.