دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در زمان کرونا در لندن

در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی آمار ثبت شده برای حملات قلبی خارج بیمارستانی در سیستم اورژانس شهر لندن از ماه مارچ سال 2020 و مقایسه آن با آمار پیشین، تاثیر پاندمی ارزیابی شود

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لندن در زمان کرونا

پاندمی کرونا بر آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و همچنین میزان مشارکت افراد ناظر بر استفاده از دستگاه شوک خودکار تاثیرگذار بوده است. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی آمار ثبت شده برای حملات قلبی خارج بیمارستانی در سیستم اورژانس شهر لندن از ماه مارچ سال 2020 و مقایسه آن با آمار پیشین، تاثیر پاندمی ارزیابی شود.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در لندن در زمان کرونا

نتایج بررسی نشان می دهد پاندمی کرونا آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در لندن را تا 81% افزایش داده است. بیشترین میزان افزایش بروز حملات در اماکن خصوصی بوده است و در نتیجه حضور افراد ناظر در کنار بیمار آمار بیشتری را داشته است. آمار نشان می دهد انجام CPR توسط افراد ناظر 10% در دوران پاندمی رشد داشته است اما زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل بروز حمله قلبی 2.1 دقیقه بیشتر شده است این زمان بصورت متوسط در دوره پیش از کرونا 7.2 دقیقه بوده است که در زمان پاندمی به 9.3 دقیقه رسیده است. زنده مانی بیماران 30 روز پس از بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی در شرایط پاندمی کمتر بوده است و 4.4% گزارش شده است.

این درحالی است که در شرایط طبیعی این آمار 10.6% است. همچنین بررسی آمار نشان می دهد میزان استفاده از دستگاه الکتروشوک توسط افراد ناظر در دوره پاندمی کرونا 4.8% کاهش داشته است. در زمان پیش از کرونا میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر 8.9% بوده است و این آمار در دوران پاندمی به 4.1% رسیده است. در جدول زیر می توان آمار کامل این تحقیق را مشاهده کرد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در زمان کرونا در لندن

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.