دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ایتالیا

آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور ایتالیا، سالانه 86 نفر در 100 هزار نفر می باشد. که در 55 نفر از این 86 نفر احیا قلبی انجام شده است.

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ایتالیا

بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور ایتالیا در چندین تحقیق انجام شده است. این تحقیقات برای بهبود هرچه بیشتر سلامت بیماران ادامه دارد. در جدیدترین بررسی انجام شده، مقالات پیشین از سال 1995 تا 2022 جمع آوری شده اند که در ادامه به بررسی آن پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ایتالیا

بررسی مقالات پیشین نشان می دهد آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور ایتالیا، سالانه 86 نفر در 100 هزار نفر می باشد. که در 55 نفر از این 86 نفر احیا قلبی انجام شده است. در بین کل بیماران، آمار زنده مانی 9% گزارش شده است و آمار سلامت عصبی بیماران پس از احیا 5% است. در 19% از حملات قلبی خارج بیمارستانی که رخ داده، گردش خون بیمار به حالت خودبه خودی بازگشته است. در 26% از حملات، افراد ناظر امدادرسانی انجام داده اند اما تنها در 3.2% از آنها از دستگاه الکتروشوک برای امدادرسانی به بیمار استفاده کرده اند که آمار بسیار محدودی است. میانگین فاصله زمانی بین بروز حمله قلبی و اقدام به امدادرسانی نیز 10.2 دقیقه گزارش شده است. آمار دقیق مربوط به بیماران و امدادرسانی به آنها در جدول زیر قابل مشاهده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ایتالیا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.