دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانتون تیچینو، سوئیس

طبق نتایج بررسی حملات قلبی خارج بیمارستانی در تیچینو بین سال های 2005 تا 2014، 3367 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی در بازه 10 ساله مورد مطالعه، رخ داده است.

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانتون تیچینو، سوئیس

کانتون تیچینو در کشور سوئیس منطقه ای با حدود 350 هزار نفر جمعیت می باشد. مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، کشور سوئیس نیز با بررسی آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار، سعی بر بهبود سلامت بیماران پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی دارد. به همین منظور اطلاعات حملات قلبی خارج بیمارستانی در تیچینو بین سال های 2005 تا 2014 جمع آوری شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کانتون تیچینو، سوئیس

طبق نتایج این بررسی 3367 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی در بازه 10 ساله مورد مطالعه، رخ داده است. در 2298 مورد از این حملات، احیا انجام شده است. 69% از حملات در حضور افراد ناظر رخ داده است. میزان مشارکت افراد ناظر از سال 2005 تا 2014 رشد بسیار خوبی را داشته است. استفاده از دستگاه شوک خودکار تنها در 68 مورد مشاهده شده است. البته استفاده از دستگاه الکتروشوک در طول سال های مورد مطالعه افزایش داشته است. آمار نشان می دهد که 67% از حملات قلبی خارج بیمارستانی در منازل رخ داده است و 71% از بیماران را آقایان با میانگین سنی 71 سال تشکیل داده اند. آمار زنده مانی بیماران در سال 2005 15% بوده است که این آمار در سال 2014 به 55% رسیده است. در جدول زیر اطلاعات کامل مربوط به آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانتون تیچینو بین سال های 2005 تا 2014 قابل مشاهده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانتون تیچینو، سوئیس

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.