دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ایرلند

بر اساس آمار سالیانه سامانه ثبت اطلاعات حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور ایرلند، در سال 2012 تا 2013 تعداد 1798 حمله قلبی خارج بیمارستانی در این کشور رخ داده است.

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ایرلند

در سال 2012 در کشور ایرلند سامانه ثبت اطلاعات حملات قلبی خارج بیمارستانی، راه اندازی شده است. اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و دستگاه شوک خودکار در این سامانه ثبت می شوند. با استفاده از آمار ثبت شده در ادامه این بررسی به ارزیابی آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی در این کشور پرداخته شده است. برای بررسی دقیق تر اطلاعات و همچنین با توجه به اینکه یک سوم از جمعیت این کشور در روستا ساکن هستند، آمار به دو دسته مناطق شهری و روستایی تقسیم بندی شده اند.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ایرلند

بر اساس آمار سالیانه سامانه ثبت اطلاعات حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور ایرلند، در سال 2012 تا 2013 تعداد 1798 حمله قلبی خارج بیمارستانی در این کشور رخ داده است. در مناطق روستایی تعداد بیماران مرد بیش از خانم ها می باشد این درحالی است که در مناطق شهری تفاوت چندانی بین تعداد مردها و خانم های دچار حمله قلبی خارج بیمارستانی وجود ندارد.

نسبت بیشتری از بیماران در مناطق روستایی توسط افراد ناظر احیا شده اند (70% در مناطق روستایی و 55% در مناطق شهری) و همچنین برای نسبت بیشتری از بیماران در مناطق روستایی از دستگاه شوک خودکار استفاده شده است (7% در مناطق روستایی و 4% در مناطق شهری). احتمال رسیدن نیروهای امدادی در کمتر از 8 دقیقه پس از بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی در مناطق شهری بیشتر بوده است (33% در مقابل 9%). اطلاعات کامل مربوط به آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ایرلند در جدول زیر آورده شده است.

آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ایرلند

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.