دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لهستان پیش از پاندمی کرونا

این تحقیق بین سال های 2008 تا 2018 انجام شده است. در این بازه ی زمانی 120 مورد استفاده از دستگاه های شوک خودکار عمومی در کشور لهستان ثبت شده است. در مجموع دستگاه شوک خودکار در 1165 منطقه از این کشور قراردهی شده است

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لهستان پیش از پاندمی کرونا

اولین گام در کنترل مرگ و میر ناشی از حملات قلبی، بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و میزان دسترسی به دستگاه الکتروشوک در اماکن عمومی می باشد. در کشور لهستان نیز این آمار پیش از بروز پاندمی کرونا ارزیابی شده است. برای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به استفاده از دستگاه های شوک خودکار ثبت شده در این کشور جمع آوری شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در لهستان پیش از پاندمی کرونا

این تحقیق بین سال های 2008 تا 2018 انجام شده است. در این بازه ی زمانی 120 مورد استفاده از دستگاه های شوک خودکار عمومی در کشور لهستان ثبت شده است. در مجموع دستگاه شوک خودکار در 1165 منطقه از این کشور قراردهی شده است که در نمودار زیر مکان قرارگیری این دستگاه های شوک خودکار به تفکیک آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود بیشترین تعداد دستگاه شوک خودکار در مراکز خرید قرار دارند. آمار نشان می دهد استفاده از دستگاه شوک خودکار از سال 2016 تا 2018 نسبت به سال های پیشین رشد بسیار بالایی را داشته است. همچنین بیشترین همکار افراد ناظر مربوط به روزهای جمعه و کمترین آن مربوط به روز یکشنبه بوده است. بیشترین آمار بروز حملات قلبی نیز بین ساعات 12 تا 16 بوده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لهستان پیش از پاندمی کرونا

آمار استفاده از دستگاه های شوک خودکار نیز به تفکیک سال در جدول زیر آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لهستان پیش از پاندمی کرونا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.