دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهرهای بزرگ ژاپن

کشور ژاپن یکی از کشورهای پیشگام در استفاده از دستگاه های شوک خودکار عمومی می باشد. تحقیقات بسیاری نیز در این کشور برای بررسی آمار استفاده از این دستگاه و پیامدهای آن بر سلامت بیماران انجام شده است.

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهرهای بزرگ ژاپن

کشور ژاپن یکی از کشورهای پیشگام در استفاده از دستگاه های الکتروشوک عمومی می باشد. تحقیقات بسیاری نیز در این کشور برای بررسی آمار استفاده از این دستگاه و پیامدهای آن بر سلامت بیماران انجام شده است. نیروی امداد و اورژانس Sunto-Izu در کشور ژاپن در نزدیکی شهرهای بزرگی چون توکیو، نومازو، ایتو، ایزو، ایزونوکونی، هیگاشی‌ایزو، کاننامی و شیمیزو قرار دارد و وظیفه امدادرسانی در این شهرها را به عهده دارد. به منظور بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در این شهرها، اطلاعات این مراکز بین سال های 2016 تا 2017 جمع آوری شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در شهرهای بزرگ ژاپن

در مدت زمان مورد بررسی 928 مورد حمله قلبی در شهرهای تحت پوشش نیروی امدادی Sunto-Izu ثبت شده است. 383 بیمار در محل بروز حمله قلبی و پیش از امدادرسانی جان خود را از دست داده اند. بیمارانی که زنده مانده اند به دو گروه بهبود خوب (GR) و بهبود نامناسب (PR) تقسیم بندی شده اند. در جدول زیر آمار هر دو گروه قابل مشاهده می باشد. همانطور که مشاهده می شود، در مجموع تنها در 14 مورد افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار برای امدادرسانی استفاده کرده اند. این درحالی است که در بیمارانی که افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند، آمار بهبود خوب بسیار بیشتر می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهرها شهرهای بزرگ ژاپن

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.