دانستنیها

آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در 9 شهر از آمریکا و کانادا

ا اینکه 25% از حملات قلبی نیازمند شوک الکتریکی هستند، اما در حملات قلبی خارج بیمارستانی این آمار به 60% می رسد که ضرورت فراهم سازی دستگاه شوک خودکار در اماکن عمومی را نشان می دهد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در امریکا و کانادا

سلامت بیماران دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی نیازمند شوک الکتریکی را می توان با استفاده از دستگاه الکتروشوک بهبود بخشید. با اینکه 25% از حملات قلبی نیازمند شوک الکتریکی هستند، اما در حملات قلبی خارج بیمارستانی این آمار به 60% می رسد که ضرورت فراهم سازی دستگاه شوک خودکار در اماکن عمومی را نشان می دهد. برای انجام این تحقیق آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و روند درمانی بیماران بین سال های 2011 تا 2015 در 9 شهر مهم کشورهای آمریکا و کانادا، جمع آوری شده است. این شهرها شامل 6 شهر در آمریکا:  Seattle/King County, WA; Dallas/Fort Worth, TX; Pittsburgh, PA; Milwaukee, WI; Birmingham, AL; Portland, OR  و 3 شهر در کانادا:  Toronto, ON; Ottawa, ON; Vancouver, British Columbia می باشد

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی در 9 شهر از آمریکا و کانادا

در مجموع 49555 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در این 9 شهر و در بازه ی مورد بررسی ثبت شده است که از این تعداد به بررسی 4115 مورد از این حملات که در حضور افراد ناظر بوده است، پرداخته شده است. تنها در 18.8% از مواردی که حمله ی قلبی نیازمند شوک الکتریکی بوده است، افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند. آمار نشان می دهد شانس زنده ماندن بیمارانی که افراد ناظر برای آنها از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند، 23.5% بیشتر می باشد و همچنین درصد بیمارانی که با سلامت عصبی کامل ترخیص می شوند تا 24.4% افزایش می یابد. قابل ذکر است که تاثیر استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر هنگامی که نیروهای امدادرسانی دیرتر به محل حادثه می رسند، بیشتر بوده است. اطلاعات کامل مربوط به روند درمان و استفاده از دستگاه شوک خودکار برای بیماران در جدول زیر آورده شده است.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در امریکا و کانادا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.