دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در استان پراچینبوری تایلند

در کشور تایلند مطالعات بر روی حملات قلبی خارج بیمارستانی و قراردهی دستگاه شوک خودکار برای جلوگیری از بروز آسیب جدی برای بیماران، روند مناسبی را در پیش گرفته است.

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در استان پراچینبوری، تایلند

در کشور تایلند مطالعات بر روی حملات قلبی خارج بیمارستانی و قراردهی دستگاه شوک خودکار برای جلوگیری از بروز آسیب جدی برای بیماران، روند مناسبی را در پیش گرفته است. در این تحقیق نیز سعی شده است تا آمار استفاده و مناطق تحت پوشش دستگاه شوک خودکار در منطقه پراچینبوری که در شرق کشور تایلند قرار دارد، مورد مطالعه و مقایسه قرار گیرد. به منظور انجام این تحقیق آمار مربوط به دستگاه های شوک خودکار و بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی در سال 2017 در این منطقه جمع آوری شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در استان پراچینبوری، تایلند

ابتدا آمار حملات اورژانسی که برای بیماران رخ داده است استخراج شده و نقشه زیر از این اطلاعات بدست آمده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در استان پراچینبوری تایلند

آمار نشان می دهد میزان سکته و حمله قلبی از سال 2015 تا 2017 در این منطقه به ترتیب 27.75% و 24.26% رشد داشته است. پوشش دهی دستگاه الکتروشوک در این منطقه نیز در جدول زیر قابل مشاهده می باشد (در این جدول P نشانگر تعداد دستگاه شوک خودکار است.).

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در استان پراچینبوری تایلند

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.