دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانمارک

اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور دانمارک بین سال های 2016 تا 2019 جمع آوری شده است و سپس مناطق بروز این حملات طبق جمعیت و همچنین نوع کاربری منطقه، تقسیم بندی شده است.

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانمارک

در کشورهای مختلف بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار برای راه اندازی برنامه های آموزشی و تشویق افراد ناظر برای استفاده از دستگاه و کمک به بیماران، یکی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی می‌باشد. در کشور دانمارک نیز این آمار بصورت مستمر سنجیده می شود. در ادامه نیز به بررسی جدیدترین آمار در بین سال های 2016 تا 2019 پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی در دانمارک

اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور دانمارک بین سال های 2016 تا 2019 جمع آوری شده است و سپس مناطق بروز این حملات طبق جمعیت و همچنین نوع کاربری منطقه، تقسیم بندی شده است. در مجموع در زمان مطالعه 10126 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی ثبت شده است. در مناطق کم جمعیت و غیر شهری 5-10% از حملات تحت پوشش دستگاه شوک خودکار نبوده اند. در ایستگاه های وسایل نقلیه، مناطق پرجمعیت، مناطق صنعتی و مراکز عمومی 100% از حملات قلبی تحت پوشش دستگاه الکتروشوک بوده اند که آمار بسیار جالب و خوبی است که از این آمار بین 95% تا 99% از حملات نیز با استفاده از فردی داوطلب که ناظر بوده است احیا شده اند. این آمار اثربخشی قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهرها و تشویق مردم برای استفاده از آنها در کشوری پیشرفته را به خوبی نشان می دهد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانمارک

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.