دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیو سوات ولز، استرالیا

آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مختلف کشور استرالیا مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در ادامه به بررسی این آمار در نیو سوات ولز پرداخته شده است.

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیو سوات ولز، استرالیا

آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و میزان استفاده از دستگاه الکتروشوک در مناطق مختلف کشور استرالیا مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در ادامه به بررسی این آمار در نیو سوات ولز پرداخته شده است. به منظور انجام این بررسی اطلاعات تمامی حملات قلبی خارج بیمارستانی ثبت شده بین سال های 2017 تا 2018 در این منطقه جمع آوری شده است و سپس این آمار به تفکیک شهری و یا روستایی بودن مناطق بررسی شده اند.

CardiAid compleet

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی در نیو سوات ولز، استرالیا

آمار نشان می دهد در بازه ی بین سال های 2017 تا 2018، 15907 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در نیو سوات ولز ثبت شده است که 69.4% از آنها در مناطق شهری بوده است. 80% از حملات در مناطق خصوصی رخ داده اند. آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر می باشد (109 در مقابل 89 نفر در هر 100 هزار نفر). در کل یک سوم از حملات بدون حضور فرد ناظر بوده اند و 2548 حمله در مناطق شهری و 1063 حمله در مناطق روستایی در حضور افراد ناظر اتفاق افتاده اند. آمار انجام CPR توسط افراد ناظر در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی 5% بیشتر بوده است اما آمار نشان می دهد در مناطق شهری و روستایی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار مشابه بوده است و در 10% از حملات افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار برای امدادرسانی به بیمار استفاده کرده اند.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.