دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیو ساوت ولز، استرالیا

در تحقیق مورد بررسی، آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی بین سال های 2017 تا 2020 در این منطقه استخراج شده است.

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیو ساوت ولز، استرالیا

در کشور استرالیا تحقیقات بسیاری برای ارزیابی پارامترهای موثر بر سلامت افرادی که دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی می شوند، انجام می شود. نیو ساوت ولز یکی از ایالتهای شرقی استرالیا است که حدود 8 میلیون نفر جمعیت دارد. در تحقیق مورد بررسی، آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی بین سال های 2017 تا 2020 در این منطقه استخراج شده است. سپس این حملات بر اساس محل بروز حمله، فاصله ی آن با مراکز درمانی، سطح رفاه محله و غیره دسته بندی شده اند. همچنین ارتباط این دسته بندی ها با میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار و همکاری افراد ناظر سنجیده شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در نیو ساوت ولز، استرالیا

در مجموع بین ژانویه 2017 تا دسامبر 2019، 16914 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در نیو ساوت ولز، استرالیا ثبت شده است. از این تعداد 71% در حضور افراد ناظر بوده است که 39% توسط افراد ناظر احیا قلبی شده اند. سطح رفاه منطقه ی بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی بر میزان مشارکت افراد ناظر تاثیر داشته است و بیشترین همکاری مربوط به مناطق مرفه بوده است. همچنین میزان جوان بودن افراد ناظر و شهری بودن مناطق نیز با افزایش همکاری افراد ناظر در امدادرسانی همراه است. در جدول زیر مشخصه های مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی ثبت شده را مشاهده می نمایید.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیو ساوت ولز، استرالیا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.