تاثیر همکاری افراد ناظر در استفاده از دستگاه شوک خودکار

اهمیت همکاری افراد ناظر در استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی

در کنار دسترسی راحت و سریع به دستگاه دستگاه شوک خودکار (الکتروشوک)، پارامتر مهم و تاثیرگذار دیگر در آمار سلامت بیماران حملات قلبی، میزان مشارکت و همکاری افراد ناظر و استفاده آنها از دستگاه شوک اتوماتیک می باشد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته در کنار تهیه و نصب دستگاه شوک خودکار در سطح شهر فعالیت های در راستای افزایش همکاری مردم و تمایل آنها برای استفاده از دستگاه الکتروشوک نیز انجام می شود. هدف از انجام این تحقیق نیز بررسی تاثیر همکاری افراد ناظر در استفاده از دستگاه شوک خودکار بر آمار سلامت بیمارانی که در محیط خارج بیمارستانی دچار حملات قلبی می شوند می باشد.

روش و نتایج بررسی میزان همکاری افراد ناظر در استفاده از دستگاه شوک خودکار

برای انجام این تحقیق تمامی داده های مربوط به بیماران قبل از سال 2017 که دچار انواع حملات قلبی شده اند جمع آوری شده است. که در جدول زیر اطلاعات کامل مربوط به این تحقیقات آورده شده است.

بیماران دچار حمله قلبی و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک

از بررسی و آنالیز این داده ها مشخص شده است که هرچه تمایل افراد ناظر و همکاری آنها برای استفاده از دستگاه شوک الکتریکی اتوماتیک بیشتر باشد میزان شانس زنده ماندن بیماران بیشتر می شود و مدت زمان بستری بودن آنها در بیمارستان کاهش می یابد. البته واضح است که در مواقعی که نیاز به اعمال شوک الکتریکی وجود نداشته است، همکاری افراد ناظر در استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک تاثیری در سلامت بیمار نداشته است.

نتیجه بررسی تاثیر همکاری افراد ناظر در استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی بر آمار مرگ و میر بیماران

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که هرچه تمایل افراد ناظر برای استفاده از دستگاه شوک خودکار بیشتر باشد احتمال زنده ماندن بیماران بیشتر می شود و مدت زمان بستری بودن آنها در بیمارستان و آسیب های مغزی ناشی شده از حملات قلبی کاهش می یابد. میزان تمایل افراد برای استفاده از دستگاه شوک خودکار به میزان بسیاری به سطح آگاهی آنان از وجود و نحوه کار دستگاه شوک خودکار بستگی دارد که نیاز است تا اطلاع رسانی های مورد نیاز به عموم مردم انجام شود.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.