تاثیر تجهیز سالن های ورزشی به دستگاه شوک خودکار

قراردهی دستگاه شوک خودکار در سالن های ورزشی

بسیاری از حملات قلبی در سالن های ورزشی و هنگام انجام فعالیت های ورزشی رخ می دهند. امکان بروز حملات قلبی حتی در سالن های ورزشی غیر حرفه ای و برای افراد غیر حرفه ای نیز وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این پرسش می باشد که آیا قراردهی دستگاه شوک خودکار در سالن های ورزشی غیر حرفه ای تاثیری بر سلامت افراد و آمار نجات جان انسان ها هنگام بروز حمله ی قلبی دارد یا خیر.

روش مقایسه نتایج بدست آمده پس از وقوع حمله ی قلبی در سالن های ورزشی مجهز به دستگاه شوک خودکار و سالن های ورزشی فاقد دستگاه شوک خودکار

برای انجام این تحقیق اطلاعات 18 ساله مربوط به آمار وقوع حملات قلبی در سالن های ورزشی، مدت زمان لازم برای امدادرسانی و سلامت بیماران در سالن های ورزشی مجهز به دستگاه شوک اتوماتیک و فاقد دستگاه شوک خودکار جمع آوری شده است. از 252 مرکز ورزشی 207 مرکز در طول مدت زمان مطالعه مجهز به دستگاه الکتروشوک شده اند و تنها 45 مرکز فاقد دستگاه شوک اتوماتیک می باشند.

بین سال های 1999 تا 2014، 26 حمله ی قلبی که 24 مورد از آنها مردان بوده اند در مراکز ورزشی رخ داده است. سلامت بیماران در سالن های ورزشی مجهز به دستگاه شوک خودکار 93% و در مراکز فاقد دستگاه شوک خودکار 9% می باشد که آمار قابل توجهی است. اطلاعات کامل تر مربوط به بیماران و دستگاه های شوک خودکار در جدول زیر آورده شده است.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در سالن های ورزشی

در سالن های مجهز به دستگاه شوک خودکار بدلیل سرعت عمل در امدادرسانی، شوک الکتریکی به موقع به بیمار اعمال شده است و در نتیجه سلامت بیمار و سیستم عصبی بیماران در مقایسه با بیمارانی که دسترسی به دستگاه شوک خودکار نداشته اند بسیار متفاوت و بهتر می باشد.

نتیجه گیری از مقایسه نتایج بدست آمده پس از وقوع حمله ی قلبی در سالن های ورزشی مجهز به دستگاه شوک خودکار و سالن های ورزشی فاقد دستگاه شوک خودکار

نتایج این تحقیق نشان می دهد که قراردهی دستگاه شوک خودکار در سالن های ورزش حتی سالن های ورزش غیرحرفه ای باعث نجات جان افراد و همچنین بهبود کیفیت سلامت و زندگی افراد پس از ترخیص از بیمارستان می شود چراکه دسترسی سریع به این دستگاه مدت زمان لازم برای امدادرسانی به بیمار را کاهش می دهد و بیمار به موقع احیا می شود.

این نتایج اهمیت قراردهی دستگاه شوک خودکار در سالن های ورزشی را نشان می دهد البته نیاز است تا در کنار فراهم سازی دستگاه شوک اتوماتیک، آگاهی سازی برای عموم نیز انجام شود تا به موقع از دستگاه شوک AED استفاده نمایند.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.