بررسی چهار ساله آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در جنوب دانمارک

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در جنوب دانمارک

کشور دانمارک به عنوان کشور پیشرفته مناطق مختلف را مجهز به دستگاه شوک خودکار ساخته است و سپس در تحقیقات سعی بر بررسی اثربخشی این دستگاه ها دارد. در این مقاله که در بین سال های 2014 تا 2018 انجام شده است، میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار، میزان پوشش دهی دستگاه شوک خودکار و میزان سلامت افرادی که از دستگاه شوک خودکار برای آنها استفاده شده است، بررسی شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در جنوب دانمارک

در مجموع آمار 509 حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در بازه ی سال های 2014 تا 2018 در جنوب دانمارک ثبت شده است. میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار در مکان های عمومی، خانه های سالمندان، کلینیک های درمانی و ورزشگاه ها بیشترین میزان و کمترین استفاده از دستگاه شوک خودکار مربوط به ادارات و مناطق مسکونی بوده است. 39% از دستگاه های شوک خودکار که هنگام استفاده برای حملات قلبی خارج بیمارستانی در مناطق مسکونی استفاده شده اند، از مناطق عمومی به محل برده شده اند.

میزان پوشش دهی دستگاه های شوک خودکار در مکان های عمومی و مناطق مسکونی به ترتیب 575 و 270 متر می باشد. آمار زنده ماندن بیماران پس از 30 روز استفاده از دستگاه در مکان های عمومی و منازل نیز به ترتیب 49% و 14% می باشد. این موضوع نشان می دهد که نیاز است تا دستگاه های بیشتری برای مناطق مسکونی تهیه شود. در نمودار زیر نسبت استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک بر حسب در دسترس بودن آنها در مناطق مختلف شهری قابل مشاهده می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در جنوب دانمارک

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.