بررسی آمار تکمیلی استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرانسه

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرانسه

حملات قلبی خارج بیمارستانی سالانه جان حدود 50 هزار نفر را در فرانسه می گیرد. آمار بهبود این بیماران هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی متاسفانه تا 10% می باشد که دلیل آن در دسترس نبودن دستگاه شوک خودکار و یا آگاه نبودن افراد ناظر برای استفاده از این دستگاه ها می باشد. آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرانسه کمتر از 5% موارد حملات قلبی می باشد که بسیار محدود است. در سال 2018 قوانین در فرانسه برای نصب و نگهداری دستگاه شوک خودکار در مناطق مشخص تصویب شد.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرانسه

برای دستیابی به آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک، مناطق مختلفی که مجهز به این دستگاه می باشند مورد مطالعه قرار گرفته شد، بررسی ها نشان می دهد که در هر 1000 کیلومتر مربع، بین 5 تا 3399 دستگاه شوک خودکار برای هر 100 هزار شهروند وجود دارد که تفاوت این تعداد بستگی به محل زندگی این شهروندان دارد. در مناطقی که کمبود دستگاه شوک خودکار وجود دارد آمار بهبود افراد 8%، در مناطقی که تعداد متوسط دستگاه وجود دارد 18% و در مناطقی که تعداد دستگاه شوک خودکار مناسب وجود دارد آمار بهبود بیماران تا 125% افزایش نسبت به سایر مناطق را دارد که آمار قابل ملاحظه ای می باشد. پارامتر تاثیرگذار دیگر سطح دانش و آگاهی مردم از دستگاه شوک خودکار و تمایل به استفاده از آن می باشد. در نمودار زیر تاثیر دو پارامتر تعداد دستگاه های الکتروشوک و تعداد افراد تحصیل کرده و آگاه در منطقه را بر آمار بهبود بیماران مشاهده می نمایید که بیشترین آمار بهبود مربوط به مناطقی با بیشترین تعداد دستگاه شوک خودکار و بیشترین افراد آگاه و تحصیل کرده می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرانسه

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.