بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کویت

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کویت

در حال حاضر تحقیقات بسیاری در زمینه آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و آمار احیا بیماران در حال انجام می باشد اما تعداد این تحقیقات در خاورمیانه بسیار محدود است. این تحقیق نخستین بررسی در کشور کویت در زمینه ی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و آمار بهبود بیماران و میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار در این زمینه می باشد. با توجه به آمار بسیار کمی که از سلامت بیماران دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی در این کشور می باشد نیاز است تا با تحقیقات بیشتر و تهیه دستگاه های شوک خودکار و قراردهی آنها در مکان مناسب در جهت بهبود این آمار حرکت کرد.

دستگاه شوک خودکار

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کویت

در این تحقیق آمار تمامی حملات قلبی خارج بیمارستانی رخ داده در کشور کویت در یک بازه ی ده ماهه از ماه فوریه تا دسامبر سال2017 جمع آوری شده است. این اطلاعات از مراکز مختلفی مانند بخش های مختلف بیمارستانی و همچنین مرکز اورژانس جمع آوری شده است. در مجموع 332 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. 60.8% از این افراد که اکثریت می باشند کویتی نبوده اند و 67.1% از بیماران آقایان با میانگین سنی 61 سال بوده اند. 76% از حملات قلبی در منازل رخ داده است و تنها 11.5% از این موارد در حضور افراد ناظر بوده است. در 8.7% از موارد افراد ناظر CPR انجام داده اند که آمار بسیار محدودی می باشد. در 10 مورد نیروی امدادی به موقع به بیمار رسیده است و تنها در 1% از موارد بروز حمله نیروی امدادی از دستگاه شوک اتوماتیک استفاده کرده است. متاسفانه تنها 1 بیمار زنده به بیمارستان رسیده است و این نشان دهنده تعداد ناکافی دستگاه شوک خودکار در سطح کشور و همچنین نا آگاهی افراد در این زمنیه برای همکاری و استفاده از الکتروشوک می باشد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.