بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کلان شهر بوسان - کره جنوبی

آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کلان شهر بوسان، کره جنوبی

اهمیت تجهیز شهرها به دستگاه شوک خودکار سالهاست که برای همگان روشن شده است و بسیاری از مناطق دنیا سعی بر گسترش پوشش دهی شهرها نسبت به دستگاه شوک خودکار را دارند. در کره ی جنوبی از سال 2007 برنامه قراردهی دستگاه های شوک خودکار عمومی در سطح شهرها راه اندازی شده است.

برای بررسی آمار مربوط به استفاده از این دستگاه های شوک خودکار، اطلاعات مربوط به این دستگاه ها از فروشندگان دستگاه شوک خودکار و مکان های قرارگیری آنها در سطح شهر جمع آوری گردیده‌اند. دستگاه های شوک خودکار مورد استفاده در آمبولانس ها و بیمارستان ها در این بررسی در نظر گرفته نشده اند. پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به دستگاه های شوک خودکار به منظور بررسی شرایط دستگاه بصورت حضوری نیز از دستگاه ها بازدید به عمل آمده و آمار مربوطه بدست آمده است.

نتایج استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کلان شهر بوسان، کره جنوبی

بین ماه اکتبر تا دسامبر سال 2013، در مجموع تعداد 206 دستگاه الکتروشوک در سطح شهر بوسان ثبت شده است که این میزان برابر با 0.268 دستگاه شوک اتوماتیک در هر کیلومتر مربع می باشد در این سال وسعت این شهر 770 کیلومتر مربع و جمعیت آن 3393191 نفر بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تنها در 15 مورد از دستگاه شوک خودکار برای احیا بیمارانی که دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی شده اند استفاده شده است که این آمار بسیار کم می باشد.

این نتایج نشان می دهد که محل قرارگیری دستگاه های شوک خودکار در شهر بوسان صحیح نمی باشد و همچنین سطح آگاهی عموم مردم در رابطه با دستگاه های شوک خودکار محدود می باشد. در جدول زیر آمار استفاده از دستگاه های شوک خودکار به تفکیک محل قرارگیری و آمار استفاده آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کلان شهر بوسان، کره ی جنوبی

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.