بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشورهای کم درآمد

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار کشورهای کم درآمد

در سال های اخیر در کشورهای پیشرفته تمرکز زیادی بر فراهم سازی دستگاه شوک خودکار و قراردهی آن در مراکز عمومی شده است. اما در کشورهایی که منابع درآمد پایینی دارند استفاده از دستگاه شوک خودکار به میزان این کشورها بالا نیست و نیاز است تا بررسی های لازم در رابطه با آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در این کشورها نیز انجام شود که در ادامه بدان ها پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار طبق مقالات ارائه شده، در کشورهایی که در جدول زیر آورده شده است، جمع آوری شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشورهای کم درآمد

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشورهای کم درآمد

در مجموع از اطلاعات 24 مقاله در این تحقیق استفاده شده است. تعداد بیمارانی که در این تحقیقات گزارش شده اند بین 54 تا 3214 نفر در هر تحقیق می باشد که دچار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی شده اند. طبق نتایج ثبت شده آمار زنده ماندن بیماران پس از ترخیص از بیمارستان بین 1 تا 16.7% می باشد که نسبت به کشورهای پیشرفته محدود است و همچنین میزان سلامت سیستم عصبی بیماران بین 1 تا 9.3% است. همچنین در جدول زیر به تفکیک هر کشور میزان شیوع حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در سال مورد بررسی و همینطور درصد بازگشت گردش خون بیمار به حالت طبیعی نشان داده شده است که همان طور که مشخص است نیاز است تا استفاده از دستگاه شوک خودکار در این کشورها نیز بهبود یابد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشورهای کم درآمد

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.