بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لس آنجلس آمریکا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لس آنجلس، آمریکا

هر ساله حدود 360 هزار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در کشور آمریکا رخ می دهد. لس آنجلس با حدود 4 میلیون جمعیت یکی از شهرهای مهم کشور آمریکاست و بررسی میزان بروز حملات قلبی و مکان آنها در این شهر می تواند به انتخاب روش های مناسب برای مقابله با آن از جمله قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهر، کمک نماید. به همین منظور در این تحقیق اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی شهر لس آنجلس بین سال های 2011 تا 2019 جمع آوری شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در لس آنجلس، آمریکا

در مجموع آمار 15904 حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در شهر لس آنجلس جمع آوری شده است که در 985 ناحیه سرشماری قرار دارند. از این نواحی 182 ناحیه به عنوان نواحی با خطر بالای بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی شناسایی شده اند. مناطق از نظر خطر بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی به سه دسته تقسیم بندی شده اند که می توانیم در نقشه ی زیر آن را ببینیم. تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی در دسته بندی 2 و 3 بیشتر است اما در دسته بندی 1 میزان مشارکت افراد ناظر برای انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار کمتر می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لس آنجلس آمریکا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.