بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشورهای عربی خلیج فارس

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشورهای عربی خلیج فارس

اطلاعات در رابطه با میزان بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در خاورمیانه بسیار محدود می باشد. کشورهای عربی خلیج فارس که شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده ی عربی و عربستان سعودی می باشند در حال رشد و شکوفایی هستند و به همین دلیل در تحقیقات بسیاری سلامت افراد جامعه را بررسی می نمایند و در تلاش برای بهبود آن هستند. استفاده از دستگاه شوک خودکار یکی از تاثیرگذارترین پارامترها بر سلامت افراد هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی می باشد و در ادامه به بررسی آمار مربوطه در این کشورها با ارزیابی مقالات و آمار منتشر شده بین سال های 1990 تا 2019 پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشورهای عربی خلیج فارس

در نمودار زیر می توان به تفکیک میزان انجام احیا قلبی توسط افراد ناظر، میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر، میزان بازگشت جریان خون و سلامت افراد را پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشورهای عربی خلیج فارس مشاهده نمود. همان طور که مشاهده می شود میزان استفاده از الکتروشوک در این کشورها بسیار محدود می باشد و نیاز است تا با شناسایی موانع، این آمار بهبود یابد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشورهای عربی خلیج فارس

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.