بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تیچینو سوئیس، لومباردی ایتالیا و پایتخت دانمارک

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تیچینو سوئیس، لومباردی ایتالیا و پایتخت دانمارک

اروپا یکی از پیشگامان تجهیز مناطق مختلف به دستگاه شوک خودکار بوده است و در سال های اخیر با انجام تحقیقات آماری مختلف سعی در بهبود پوشش دهی دستگاه شوک خودکار کرده است. در این تحقیق نیز آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه های شوک خودکار در مناطق تیچینو سوئیس، لومباردی ایتالیا و پایتخت دانمارک در سال 2019 بررسی شده است. جمعیت مناطق مورد بررسی 3.7 میلیون نفر گزارش شده است. دسترسی به دستگاه شوک خودکار تنها در حالت شبانه روزی در نظر گرفته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در تیچینو سوئیس، لومباردی ایتالیا و پایتخت دانمارک

نتایج این تحقیق آمار دسترسی شبانه روزی به دستگاه های شوک خودکار را در مناطق مورد مطالعه در فواصل 100، 250 و 500 متری از محل بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی نشان می دهد. این آمار در نمودار زیر قابل مشاهده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تیچینو سوئیس، لومباردی ایتالیا و پایتخت دانمارک

همچنین آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی پوشش داده شده با دستگاه های شوک خودکار شبانه روزی نیز در نمودار زیر مشاهده می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد لومباردی در کشور ایتالیا ضعیف ترین آمار را داشته است و نیاز است پوشش دهی دستگاه شوک خودکار در این مناطق بهبود داده شود.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در تیچینو سوئیس، لومباردی ایتالیا و پایتخت دانمارک

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.