بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کره جنوبی در زمان پاندمی کرونا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کره جنوبی در زمان پاندمی کرونا

استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی نیازمند آگاه بودن افراد ناظر در محل بروز حوادث قلبی خارج بیمارستانی می‌باشد. در کشور کره جنوبی در سال های اخیر دستگاه های شوک خودکار بصورت عمومی در سطح شهرهای مختلف قرار داده شده است تا سلامت شهروندان فراهم شود. در این تحقیق آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه های شوک خودکار بین سال های 2016 تا 2021 در کشور کره جنوبی بررسی شده است. در این بازه زمانی تاثیر پاندمی کرونا نیز بر آمار ارزیابی شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کره جنوبی در زمان پاندمی کرونا

در بازه زمانی مورد مطالعه 33206 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی در اماکن عمومی کشور کره جنوبی ثبت شده است. آمار استفاده از دستگاه های شوک خودکار عمومی بین سال های 2016 تا 2019 رشد 2.3% داشته است اما در سال 2019 با شروع پاندمی کرونا آمار استفاده از دستگاه های شوک خودکار عمومی به یکباره در سال 2020، 2% افت داشته است. آمار زنده مانی بیماران نیز در بازه پاندمی کرونا کمتر از دوران پیش از کرونا بوده است. در جدول زیر آمار دقیق بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه های شوک خودکار عمومی توسط افراد ناظر در کشور کره جنوبی به تفکیک سال های مورد مطالعه آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود آمار استفاده از دستگاه های شوک خودکار در این کشور بسیار محدود است و نیاز است این آمار بهبود یابد.

 بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کره جنوبی و در زمان پاندمی کرونا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.