بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کره جنوبی

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کره ی جنوبی

در کشور کره ی جنوبی قراردهی دستگاه شوک خودکار در مکان های مشخص از جمله آپارتمان های مسکونی جزء قانون می باشد و طبق آن باید سطح شهر به دستگاه های شوک خودکار مجهز باشد تا در صورت بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی از آنها استفاده شود. در ادامه به بررسی آمار مربوط به دستگاه های شوک خودکار که تا سال 2018 ثبت شده است، در این کشور پرداخته شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کره جنوبی

نتایج بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کره ی جنوبی:

تمامی اطلاعات مربوط به دستگاه های شوک اتوماتیک در کشور کره ی جنوبی در سازمان NEMC ثبت می شوند. با در نظر نگرفتن دستگاه های شوک خودکار قرار داده شده در آمبولانس ها و ماشین های آتشنشانی، 36498 دستگاه شوک خودکار تا سال 2018 در کشور کره ی جنوبی ثبت شده اند. از این تعداد 11318 دستگاه شوک خودکار در آپارتمان های مسکونی قراردهی شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ استفاده ی سالانه از دستگاه شوک خودکار 0.38% می باشد که در مناطق مسکونی این آمار 0.13 % می باشد. این آمار نشان می دهد که مکان قرارگیری دستگاه الکتروشوک در این کشور نیاز به بررسی های مجدد دارد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.