بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کراچی، پاکستان

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کراچی، پاکستان

در کشور پاکستان با همکاری دانشگاه های پزشکی قراردهی دستگاه های شوک خودکار راه اندازی شده است و از سال 2019 آمار استفاده از این دستگاه های شوک خودکار با استفاده از پرسشنامه ها بررسی شده است. در مجموع اطلاعات 53 مرکز درمانی که 32 مرکز خصوصی و 21 مرکز دولتی می باشند در این تحقیق بررسی شده است که در ادامه بدان پرداخته شده است.

دستگاه شوک خودکار

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کراچی، پاکستان

نتایج این بررسی نشان می دهد تنها 9 مرکز اطلاعاتی در زمینه ی دستگاه شوک اتوماتیک داشته اند و با آن آشنایی دارند و تنها 1 مرکز مجهز به دستگاه شوک خودکار می باشد. طبق پرسشنامه های طراحی شده 25 مرکز معتقد بوده اند قراردهی دستگاه شوک خودکار می تواند سلامت جامعه را بهبود بخشد. 24 مرکز موافقت خود را برای قراردهی دستگاه شوک خودکار و 37 مرکز آمادگی خود را برای برگزاری دوره های آشنایی و آموزش استفاده از دستگاه شوک خودکار اعلام کرده اند. همانطور که آمار نشان می دهد سطح آگاهی افراد در رابطه با دستگاه شوک خودکار حتی در مراکز درمانی کشور پاکستان بسیار محدود می باشد و نیاز است تا با برگزاری دوره های آموزشی و فراهم سازی دستگاه های الکتروشوک میزان استفاده از دستگاه را در این کشور افزایش داد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.