بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانادا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانادا

حملات قلبی خارج بیمارستانی جان بسیاری از افراد را می گیرد این درحالی است که استفاده از دستگاه شوک خودکار می تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند. آمار نشان می دهد که در 10 منطقه ی پرجمعیت کشور کانادا از هر 100 هزار نفر 52 نفر دچار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی می شوند که آمار قابل توجهی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد که در ادامه آورده شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کانادا

برای تحقیقات بیشتر 17 منطقه ی شهری بریتیش کلمبیا با جمعیت 2.4 میلیون نفر، ویکتوریا با جمعیت 390 هزار نفر، پرنس جورج با جمعیت 74 هزار نفر و کلونا با جمعیت 132 هزار نفر به صورت دقیق بررسی شده اند. این بررسی شامل رفتار افراد ناظر هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی می باشد که توسط دوربین ها نیز کنترل شده است. 234 مورد بصورت کامل بررسی شده است.

دستگاه شوک خودکار

نتایج بدست آمده نشان می دهد که در برخی از موقعیت ها افراد از بروز حمله ی قلبی حتی با خبر نمی شوند و تعداد بسیاری از افراد نتوانسته اند تابلوی مشخص کننده مکان دستگاه شوک خودکار را شناسایی کنند. 186 مورد از این تعداد از وجود دستگاه شوک اتوماتیک مطلع بوده اند و 73 نفر توانسته اند به درستی از دستگاه استفاده نمایند. 35 نفر از مکان دقیق دستگاه الکتروشوک که در نزدیکی آنها بوده است مطلع بوده اند.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.