بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ژنو، سوئیس

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ژنو، سوئیس

اهمیت بررسی میزان حملات قلبی خارج بیمارستانی در بررسی های پیشین ذکر شده است. کشور سوئیس نیز به عنوان یک کشور پیشرفته تحقیقات بسیاری را در این زمینه انجام داده است و پس از اعمال هر تغییر در روند احیا قلبی و تجهیزات کشور، تحقیقاتی را برای بررسی تاثیر آن انجام می دهد. در ادامه به آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی دو دو بازه ی زمانی در این کشور پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ژنو، سوئیس

برای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به بیماران در سال های 2009 و 2012 برای مقایسه جمع آوری شده است. در مجموع 795 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی بین سال های 2009 تا 2012 ثبت شده است. میزان زنده ماندن بیماران پس از انتقال به بیمارستان و ترخیص از میزان 10.33% در سال 2009 به 17.01% در سال 2012 رسیده است. با بررسی پارامترهای تاثیرگذار مشخص شده است که عامل بهبود این آمار، افزایش آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر بوده است. در سال 2009 افراد ناظر تنها در 9 مورد از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند اما در سال 2012، 19 نفر از افراد ناظر برای بیماران از دستگاه شوک اتوماتیک استفاده کرده اند که رشد خوبی را نشان می دهد. اطلاعات کامل تر این تحقیق در جدول زیر به صورت خلاصه آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ژنو، سوئیس

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.