بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ژاپن

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ژاپن

حملات قلبی خارج بیمارستانی جان بسیاری از افراد را می گیرد این درحالی است که در سال های اخیر ثابت شده است که استفاده از دستگاه شوک خودکار می تواند نجات بخش جان بیماران باشد. از این روی در کشورهای مختلف به بررسی آمار پرداخته شده است. در کشور ژاپن نیز از سال 2005 تا 2013 آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و دستگاه های شوک خودکار مورد بررسی قرار گرفته شده است.

دستگاه شوک خودکار

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ژاپن:

از سال 2005 تا 2013 تعداد 43762 حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در کشور ژاپن ثبت شده است. که از این تعداد 10% از بیماران به صورت میانگین (4499 بیمار) دسترسی به دستگاه شوک خودکار را داشته اند. آمار دسترسی بیماران به دستگاه شوک خودکار از سال 2005 تا 2013 از 1.1% به 16.5% رشد داشته است که میزان قابل توجهی در آن سال ها می باشد.

تعداد بیمارانی که در هنگام حمله ی قلبی به دستگاه الکتروشوک دسترسی داشته اند پس از یک ماه سلامت کامل خود را باز یافته اند که شامل سلامت کامل سیستم عصبی می باشد از 6 نفر در سال 2005 به 201 نفر در سال 2013 رسیده است. نمودار رشد تعداد دستگاه های شوک خودکار از سال 2005 تا 2013 در کشور ژاپن در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد. با توجه به نتایج و آمار بدست آمده مشاهده می شود که قراردهی و گسترش دسترسی به دستگاه شوک اتوماتیک در کشور ژاپن جان بسیاری از افراد را نجات داده است و نیاز است تا این روند رشد ادامه یابد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ژاپن

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.