بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در چین

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در چین

بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی همچنان یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه سلامت و درمان در جهان است. استفاده به موقع و سریع از دستگاه شوک خودکار می تواند آمار زنده مانی بیماران را بصورت معناداری بهبود بخشد. در کشورهای مختلف با بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار سعی شده است تا آمار سلامت جامعه بهبود داده شود. در چین نیز تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است. در این تحقیق آمار تمامی بیمارانی که بین سال های 2019 تا 2020 در این کشور دچار حمله قلبی شده اند جمع آوری شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در چین

115.1 میلیون نفر تحت پوشش نیروی اورژانس مناطق مورد بررسی بوده اند که از این تعداد به 132262 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی توسط نیروی اورژانس در بازه مورد مطالعه رسیدگی شده است. از این تعداد 38227 مورد حمله قلبی غیر آسیب زا بوده اند که 67.9% از بیماران مردان بوده اند. 30282 مورد از حملات قلبی خارج بیمارستانی در منازل رخ داده است. در 2297 حمله، ریتم قلبی اولیه نیازمند به اعمال شوک الکتریکی بوده است.

35090 مورد از حملات بدون حضور افراد ناظر در محل بوده است. از باقی حملات که در حضور افراد ناظر رخ داده شده است، در 7121 مورد افراد ناظر اقدام به انجام CPR کرده اند و تنها در 14 حمله از دستگاه شوک خودکار برای بیماران پیش از رسیدن نیروی اورژانس استفاده شده است. در جدول زیر می توان اقدامات درمانی انجام شده برای افراد دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی را مشاهده کرد. همانطور که مشاهده می شود آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار کمتر از 0.1 درصد بوده است. این موضوع اهمیت اندیشیدن تدابیری برای افزایش استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر در کشور چین را نشان می دهد.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در چین

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.