بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پوزنان، لودز و ورشو، لهستان

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پوزنان، لودز و ورشو در لهستان

حمله ی قلبی یکی از اصلی ترین دلایل مرگ در کشورهای پیشرفته می باشد. دفیبریلاسیون سریع، ترجیحاً در دقیقه ی اول پس از حمله، موجب افزایش چشم گیر شانس بیمار برای زنده ماندن می شود. به همین دلیل سال هاست برنامه های متنوعی برای قراردهی دستگاه های شوک خودکار در سطح شهرها راه اندازی شده است. در ادامه به بررسی دستگاه های شوک خودکار موجود در سه شهر اصلی لهستان پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در پوزنان، لودز و ورشو در لهستان

برای انجام این تحقیق از 200 مرکز قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک، 78 مرکز مورد تحقیق قرار گرفته شده است. میانگین فاصله از محل بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی تا دستگاه شوک خودکار 15 بوده است. در 29 منطقه دستگاه شوک خودکار در محفظه های باز قرار داشته است، در 10 مورد پرسنل حاضر در محل دستگاه را به محل حادثه رسانده اند و در 29 مورد دیگر دسترسی به دستگاه شوک خودکار نیازمند دسترسی به پرسنل مربوطه بوده است. در 34 مرکز از 78 مرکز مورد مطالعه، دستگاه شوک خودکار کاملاً واضح قابل دیده شدن بوده است. در نمودار زیر مدت زمان انجام احیا و استفاده از دستگاه شوک خودکار به تفکیک نحوه ی دستیابی به دستگاه الکتروشوک نشان داده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهرها و کشورهای مختلف: پوزنان، لودز و ورشو در لهستان

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.