بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پرتغال

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در پرتغال

در سال های اخیر تعداد دستگاه شوک خودکار در کشور پرتغال پیشرفت چشم گیری را داشته است. به همین علت برنامه های برای سازمان دهی به دستگاه های شوک خودکار در این کشور ارائه شده است. آمار زنده ماندن بیماران دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور پرتغال در سال های اخیر 7.8% بوده است. از سال 2009 که شروع به ثبت اطلاعات دستگاه های شوک خودکار و سامان دهی محل قرارگیری آنها در کشور پرتغال شده است، 1375 دستگاه تا سال 2017 ثبت شده است.

دستگاه شوک خودکار

نتایج بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در پرتغال

برای بررسی تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک بر بهبود بیماران مبتلا به حملات قلبی خارج بیمارستانی در پرتغال، اطلاعات مربوط به بیماران از ابتدای سال 2009 جمع آوری شده است. در بیمارانی که دستگاه الکتروشوک در دسترس بوده است آمار بهبود افراد 30.7% و در سایر افراد 7.8% بوده است. این آمار نشان می دهد که قراردهی سامان دهی شده دستگاه شوک خودکار در سطح کشور پرتغال آمار بهبود بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی را بهبود بخشیده است.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.