بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پاویا، ایتالیا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پاویا، ایتالیا

استفاده به موقع از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی کلید سلامت بیماران پس از این حملات می باشد. در ادامه این مقاله به بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار پیش از رسیدن نیروی امدادی در بازه 2.5 ساله در پاویا در کشور ایتالیا پرداخته شده است. اطلاعات مربوط به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی بین سال های 2014 تا 2017 جمع آوری شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در پاویا، ایتالیا

آمار جمع آوری شده با توجه به شرایط بیماران گروه بندی شده است. گروه مورد بررسی در این مقاله بیمارانی هستند که حمله قلبی آنها نیازمند به شوک الکتریکی بوده است و همچنین حمله در حضور فرد ناظر رخ داده است. تعداد این گروه از بیماران 140 نفر است که آمار نشان می دهد تنها در 9 مورد از آنها از دستگاه شوک خودکار برای بیماران استفاده شده است (6.4%). آمار زنده مانی بیماران 30 روز پس از حمله قلبی در گروهی که از دستگاه شوک خودکار پیش از رسیدن نیروی امدادی استفاده شده است،  36% بیشتر گزارش شده است. آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر در پاویا بسیار محدود می باشد این درحالی است که تعداد دستگاه های شوک خودکار عمومی در سطح شهر مناسب است و 503 دستگاه شوک خودکار (یک دستگاه برای هر 1093 نفر) در این منطقه ثبت شده اند. بررسی ها نشان می دهد که دلیل اصلی محدودیت استفاده از دستگاه الکتروشوک در پاویا، ضرورت دارا بودن مجوز برای استفاده از دستگاه برای فرد ناظر توسط قانون کشور ایتالیا است. برای بهبود آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار این قانون باید بازبینی شود.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.