بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ویتنام

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ویتنام

در کشور ویتنام خدمات درمانی خارج بیمارستانی وضعیت مناسبی را نسبت به کشورهای پیشرفته ندارد اما اولین قدم در بهبود این خدمات بررسی آمار بروز مشکلات خارج بیمارستانی می باشد به همین دلیل در این تحقیق در کشور ویتنام آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و آمار زنده مانی بیماران پس از حمله بررسی شده است. به این منظور اطلاعات درمانی بیمارانی که بین سال های 2014 تا 2018 به دلیل بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی به سه بیمارستان اصلی این کشور منتقل شده اند، جمع آوری شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ویتنام

اطلاعات 111 بیمار برای انجام بررسی مناسب و کامل بوده است. از این تعداد 92 بیمار مرد و میانگین سنی آنها 39 سال بوده است که نسبت به سایر کشورها کمتر می باشد. تنها 5.4% از بیماران پس از انتقال به بیمارستان زنده مانده اند که آمار بسیار محدودی است. 62% از موارد بروز حمله ی قلبی در خیابان و اتوبان ها بوده است و 21% از آنها در حضور افراد ناظر اتفاق افتاده است. تنها در 3.8% از بیماران افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند این در حالی است که طبق نوار قلبی های ثبت شده برای 30 بیمار، 19 نفر از آنها نیازمند شوک الکتریکی بوده اند که اگر دستگاه شوک اتوماتیک  به آنها رسانیده می شد احتمال زنده مانی بسیار بیشتری را داشتند. در جدول زیر اطلاعات مربوط به حمله ی قلبی و روند امدادرسانی بیماران آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ویتنام

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.