بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هنگ کنگ

استفاده از دستگاه شوک خودکار در هنگ کنگ

به منظور بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی در هنگ کنگ، آمار مربوط به دستگاه های شوک خودکار قرار داده شده در سطح شهر از پخش کنندگان دستگاه و آمار مربوط به حملات قلبی مانند زمان و مکان بروز حادثه از مراکز درمانی بین سال های 2010 تا 2013 جمع آوری شده است. سپس با استفاده از آمار بدست آمده حملات قلبی که در شعاع 100 متری دستگاه الکتروشوک قرار داشته اند تفکیک شده و نسبت آنها محاسبه شده است. سپس آمار مربوط به تعداد دستگاه شوک خودکار برای هر 10 هزار نفر محاسبه شده است.

نتایج استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در هنگ کنگ

بررسی ها نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه 207 دستگاه شوک خودکار ثبت شده است که با توجه به این آمار برای هر 10 هزار نفر تعداد 1.92 دستگاه شوک خودکار تعبیه شده است. برای تمامی دستگاه های شوک خودکار ثبت شده سالانه 0.2 حملات قلبی خارج بیمارستانی در شعاع 100 متری آنان اتفاق افتاده است. تصویر زیر مناطق قرارگیری دستگاه شوک خودکار را نشان می دهد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هنگ کنگ

تصویر پایین نیز حملات قلبی خارج بیمارستانی را نشان می دهد که دسترسی به دستگاه شوک اتوماتیک در شعاع 100 متری نداشته اند. با توجه به آمار تعداد این حملات زیاد می باشد و نیاز است تا دستگاه های شوک خودکار بیشتری را در مناطق دسرسی عموم قرار داد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هنگ کنگ

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.