بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هند

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هند

هر روزه تعداد بسیار زیادی حملات قلبی در کشور هند رخ می دهد یکی از منابع خبرگزاری در این زمینه روزنامه ها در کشور هند هستند. در این تحقیق نیز برای بررسی آمار حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار، روزنامه های کشور هند مورد بررسی قرار گرفته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در هند

به منظور انجام این تحقیق تمامی روزنامه های کشور هند بین سال های 2001 تا 2019 مورد بررسی قرار گرفته شده است تا گزارشات مربوط به حملات قلبی از آنها استخراج شود. این اطلاعات شامل محل بروز حملات قلبی، زمان آنها، روند انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک می باشد. حملات قلبی خارج بیمارستانی به صورت جداگانه برای بررسی انتخاب شده اند.

1779 حمله ی قلبی در مجموع مورد بررسی قرار گرفته شده است و در نهایت 1703 مورد برای بررسی نهایی انتخاب شده است. از این تعداد 1047 مورد از حملات خارج بیمارستانی می باشد. میانگین سنی بیماران بین 51 تا 60 سال بوده است. بیشترین مکان بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی مناطق مسکونی بوده است. متاسفانه در بین این حملات قلبی در هیچ موردی از دستگاه شوک خودکار استفاده نشده است و آمار سلامت بیماران ضرورت قراردهی و استفاده از دستگاه الکتروشوک را در این کشور نشان می دهد. آمار دقیق مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی در جدول زیر آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هند

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.