بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هانگژو، چین

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هانگژو، چین

احیا سریع با استفاده از دستگاه الکتروشوک پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی می تواند نجات بخش جان انسان ها باشد. در هانگژوی چین نیز حدود 5 سال است که برنامه های متنوعی برای تهیه و قراردهی دستگاه های شوک خودکار در سطح شهر و همچنین برگزاری دوره های آموزشی اندیشیده شده و در حال اجرا می باشد در ادامه به بررسی تاثیر این برنامه ها بر سلامت بیماران پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در هانگژو، چین

اطلاعات مربوط به تعداد دستگاه شوک خودکار، حملات قلبی و استفاده از دستگاه های شوک خودکار بین سال های 2015 تا 2020 در هانگژو جمع آوری شده است. در این 5 سال تعداد 1201 دستگاه شوک خودکار در سطح شهر و در مکان های عمومی قرارداده شده است. آمار مربوط به استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در شکل زیر آورده شده است و نشان می دهد که تهیه دستگاه های شوک خودکار تاثیر مثبت بر سلامت جامعه داشته است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هانگژو، چین

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.