بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هامیلتون نیوزلند

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در هامیلتون، نیوزلند

در سال 2018 تعداد 2000 حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در نیوزلند ثبت شده است که از این تعداد 74% CPR دریافت کرده اند اما فقط 5.1% از آنها به دستگاه شوک خودکار دسترسی داشته اند. آمار نجات جان انسان ها از حملات قلبی خارج بیمارستانی 13% می باشد. به همین علت در تحقیقی به بررسی میزان در دسترس بودن و آمادگی 50 دستگاه شوک خودکار قرار داده شده در شهر هامیلتون پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق به تمامی مناطق قرارگیری دستگاه شوک خودکار سر زده شده است و اطلاعات لازم در رابطه با آگاهی افراد ناظر و شرایط آمادگی دستگاه جمع آوری شده است.

دستگاه شوک خودکار

 آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در هامیلتون، نیوزلند

نتایج نشان می دهد که از 50 مکان مشخص شده که دستگاه شوک اتوماتیک ثبت شده است، 3 دستگاه در مکان وجود ندارد. 2 دستگاه بصورت تکراری در لیست ثبت شده اند و در نتیجه تنها 45 دستگاه در سطح شهر موجود می باشد. از این تعداد مکان قرارگیری 2 دستگاه بسیار نامناسب و غیرقابل استفاده می باشد. تنها 3 دستگاه در تمامی طول روز در دسترس می باشند و 9 دستگاه حداقل یک روز در هفته از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد موجود می باشند. 13 دستگاه شوک خودکار در آخر هفته در دسترس می باشند و هیچ کدام از دستگاه های شوک خودکار در محیط خارج بیمارستانی قرار داده نشده اند.

نتایج نشان می دهد که علی رغم ثبت 50 دستگاه الکتروشوک هیچ دستگاهی در محیط خارج ساختمانی در دسترس عموم قرار ندارد و برای استفاده از اکثر آنها نیاز به اجازه ی ورود به ساختمان ضروری می باشد. به همین علت آمار احیا بیماران در این شهر بسیار محدود می باشد و نیاز است تا با گسترش تعداد دستگاه های شوک خودکار در سطح شهر و آسان کردن دسترسی به آنها این آمار بهبود یابد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.