بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیمیخن، هلند

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیمیخن، هلند

حملات قلبی خارج بیمارستانی یکی از جدی ترین و مرگبارترین بیماری ها می باشند که در صورت همکاری افراد ناظر برای انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار آمار بهبود بیماران بسیار بالا می رود. در کشور هلند برنامه های متعددی برای بالا بردن آگاهی و تعامل افراد ناظر هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در حال اجرا می باشد تا با قراردهی دستگاه های شوک خودکار در مکان های مناسب و استفاده مردم از آنها میزان سلامت جامعه را بهبود بخشند. در این بررسی به آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی و میزان استفاده افراد ناظر از دستگاه شوک اتوماتیک پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در نیمیخن، هلند

برای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به بیماران در منطقه نیمیخن در هلند بین سال های 2013 تا 2016 جمع آوری شده است. در این بررسی مشخص شده است که 349 بار از دستگاه الکتروشوک برای بیماران استفاده شده است که این آمار در مقایسه با آمار مربوط به 2008 تا 2011 که 180 بار بوده است، رشد قابل قبولی را داشته است. 39% از بیماران شوک الکتریکی را توسط دستگاه شوک خودکار دریافت کرده اند. آمار نشان می دهد که استفاده از دستگاه شوک خودکار و انجام CPR توسط افراد ناظر آمار بهبود و ترخیص بیماران را بین 40 تا 50 درصد افزایش داده است. در جدول زیر آمار مربوط به این مطالعه و مطالعه ی پیشین در این منطقه با یکدیگر مقایسه شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیمیخن، هلند

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.