بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیاگارا، کانادا

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نیاگارا، کانادا

هرساله حدود 35 هزار نفر در کشور کانادا جان خود را به دلیل حملات قلبی از دست می دهند. CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار توانایی بهبود این آمار را دارد. هر دقیقه که دفیبریلاسیون بیمار از زمان بروز حمله ی قلبی دیر می شود احتمال زنده ماندن بیماران 7% تا 10% کاهش می یابد. و بعد از گذشت 12 دقیقه از فیبریلاسیون بطنی می توان گفت شانس زنده ماندن بیماران تنها 5% است. این موضوع اهمیت استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک را نشان می دهد.

دستگاه شوک خودکار

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در نیاگارا، کانادا

منطقه نیاگارا در کانادا با توجه به تعداد حملات قلبی، با کمبود دستگاه های شوک خودکار مواجه است. برنامه جدیدی در سال جاری در حال اجرا می باشد که در آن برنامه قراردهی 100 دستگاه جدید شوک خودکار در منطقه وجود دارد. با استفاده از برنامه های کامپیوتری مکان بهینه قراردهی دستگاه الکتروشوک مشخص شده است و سپس اطلاعات دقیق دستگاه های ثبت شده است. تاکنون 56 دستگاه شوک خودکار طبق این برنامه به سطح منطقه اضافه شده است و پس از آگاهی مردم از این برنامه 136 مرکز اداری و بازرگانی برای تهیه دستگاه با سازمان تماس گرفته اند. نتایج نشان می دهد که با اجرای این برنامه سطح آگاهی مردم در رابطه با دستگاه شوک خودکار افزایش داشته است و آمار استفاده از دستگاه ها بهبود داشته است.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.