بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نروژ

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نروژ

جمعیت نروژ حدود 5.3 میلیون نفر می باشد و اطلاعات هر شخص با کد اختصاصی که دارند در اختیار دولت می باشد. در سال 2013 انجمن ثبت حملات قلبی در کشور نروژ شروع به کار کرده است و گزارش حملات قلبی به این سازمان ضروری و اجباری می باشد. این سازمان نخستین سازمان ثبت اجباری حملات قلبی در جهان می باشد و در ادامه به بررسی آمار 6 ساله ی این سازمان پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در نروژ

تمامی حملات قلبی از جمله حملات قلبی خارج بیمارستانی در سازمان ثبت حملات قلبی در کشور نروژ ثبت می شوند و اطلاعاتی نظیر روند احیا، حضور افراد ناظر و یا افراد متخصص و استفاده از دستگاه شوک خودکار در رابطه با این حملات قلبی ثبت می شود. در مجموع در طول 6 سال بین 2013 تا 2018 تعداد 14849 مورد حمله ی قلبی در این سازمان ثبت شده است.

آمار نشان می دهد که انجام احیا توسط افراد ناظر و استفاده از دستگاه شوک خودکار در طی این سال ها رشد داشته است. در تصویر زیر قسمت طوسی کم رنگ تعداد بیمارانی که در حضور نیروهای امداد دچار حمله شده اند و قسمت نارنجی رنگ بیمارانی که پیش از رسیدن نیروهای امدادی توسط افراد ناظر از دستگاه شوک اتوماتیک استفاده کرده اند را نشان می دهد که مشاهده می شود روبه افزایش می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در نروژ

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.