بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مکزیک

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مکزیک

حملات قلبی سالانه دلیل 20% از مرگ و میرها می باشد این در حالی است که در اکثر این موارد اگر احیا قلبی به خوبی انجام شود 71% از بیماران با سلامت کامل به زندگی باز می گردند. در مکزیک تدابیر متنوعی برای بهبود احیا قلبی اندیشیده شده است. مانند دوره های رایگان و گسترده آموزش CPR و همچنین قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهرها و در مناطق پرتردد همچنین در بسیاری از خودروهای امدادی و خدماتی نیز دستگاه الکتروشوک قرار داده شده است. برای بررسی تاثیر این اقدامات اطلاعات مربوط به دستگاه های شوک خودکار و استفاده از آنها از مراکز مختلف جمع آوری شده است.

نتایج استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در مکزیک

در کشور مکزیک با اجرایی کردن طرح های مختلف نظیر آموزش های رایگان عمومی و توسعه تعداد دستگاه شوک اتوماتیک موجود در سطح شهرها آمار امدادرسانی ها هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی رشد داشته است که در جدول زیر در بازه ی سال های 2006 تا 2019 آمار مربوط به امدادهای قلبی مشاهده می شود. طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است که استفاده از دستگاه های شوک خودکار در سطح شهرها بیشترین تاثیر را بر بهبود آمار احیا در هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی داشته است و برنامه های جدیدی برای گسترش تعداد دستگاه های شوک خودکار در سطح شهرهای کشور مکزیک تنظیم شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مکزیک

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.