بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق شمالی اردن

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق شمالی اردن

در کشور اردن نیز مانند سایر نقاط جهان حملات قلبی یکی از اصلی ترین دلایل مرگ و میر می باشد. برای بهبود این آمار و یافتن روشی برای کمک به بیماران، آمار مربوط به حملات قلبی و نحوه ی امداد رسانی به بیماران در یک بیمارستان در مناطق شمالی اردن در سال 2014 تا 2015 جمع آوری شده است. اطلاعات مربوط به محل بروز حمله ی قلبی ، نحوه ی امدادرسانی و زمان امدادرسانی و همچنین شرایط سلامت بیمار پس از امدادرسانی و انتقال به بیمارستان از پارامترهای بررسی شده در این تحقیق می باشند.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی در مناطق شمالی اردن

در مجموع 79 حمله ی قلبی خارج بیمارستانی و 257 حمله ی قلبی داخل بیمارستانی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده اند. آمار زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی تنها 2.97% بوده است. این درحالی است که در صورت انجام CPR برای بیمار توسط افراد ناظر، شانس زنده ماندن بیمار به 4.3% افزایش می یابد. تنها در 22% از حملات قلبی خارج بیمارستانی، بیماران CPR شده اند که آمار محدودی است و دلیل آن سطح آگاهی پایین عموم مردم در این زمینه می باشد. آمار زنده مانی بیماران حملات قلبی داخل بیمارستانی 14.88% بوده است. متاسفانه برای هیچ یک از موارد حملات قلبی خارج بیمارستانی از دستگاه شوک خودکار استفاده نشده است. اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی بیماران در جدول زیر آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق شمالی اردن

همچنین طبق بررسی های انجام شده ارتباطی بین آمار زنده مانی بیماران و سن، مصرف دخانیات، دیابت، سرطان، فشار خون و سابقه ی مشکلات قلبی وجود نداشته است که در جدول زیر نیز به تفکیک حملات داخل و خارج بیمارستان این نتایج را مشاهده می نمایید.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق شمالی اردن

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.