بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لیوبلیانا، اسلوونی

 

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لیوبلیانا، اسلوونی

در اتحادیه اروپا در سال های اخیر توجه بسیاری به قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهرها شده است تا بتوانند از مرگ ناشی از حملات قلبی خارج بیمارستانی جلوگیری کنند. برای قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهر به صورت بهینه نیاز است تا ابتدا مطالعاتی بر مکان و زمان دقیق بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی انجام شود. در ادامه به بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در لیوبلیانا، اسلوونی پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در لیوبلیانا، اسلوونی

برای انجام این تحقیق تمامی اطلاعات مربوط به حملات قلبی ثبت شده بین سال های 2016 تا 2018 جمع آوری شده است. 958 بیمار در این بازه ی زمانی دچار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی شده اند. در 557 بیمار CPR توسط افراد ناظر انجام شده است. تنها در 53 مورد یعنی 9.5% از دستگاه الکتروشوک پیش از رسیدن آمبولانس استفاده شده است. 321 مورد از موارد ثبت شده مربوط به بزرگسالان با ایست قلبی اولیه می باشد که از این تعداد 56 بیمار پس از رسانیده شدن به بیمارستان زنده مانده اند. روند درمان بیماران در بیمارستان پس از نجات از حمله ی قلبی خارج بیمارستانی نشان می دهد که زمان رسیدن نیروی امدادی، حضور افراد ناظر در محل و در دسترس بودن دستگاه شوک اتوماتیک عمومی از پارامترهای تاثیرگذار بر سلامت و آمار زنده ماندن بیماران می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لیوبلیانا، اسلوونی

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.