بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لهستان

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لهستان

آمار نشان می دهد که در سراسر جهان حمله ی قلبی سالانه جان بین 350 هزار تا 700 هزار نفر را می گیرد. کلیدی ترین پارامتر در نجات جان بیماران در چنین شرایطی احیا به موقع بیمار با استفاده از دستگاه های شوک خودکار می باشد. در ادامه نیز به بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور لهستان بین سال های 2008 تا 2018 پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در لهستان

برای انجام این تحقیق 1165 پرسشنامه به مراکز مجهز به دستگاه شوک اتوماتیک ارسال شده است و 120 مورد از حملات قلبی خارج بیمارستانی که با استفاده از دستگاه شوک خودکار در فاصله ی بین سال های 2008 تا 2018 احیا شده اند، بررسی شده است. 298 مورد از پرسشنامه ها به درستی و بصورت کامل دریافت شده اند. نتایج بصورت دقیق در جدول زیر آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لهستان

این آمار نشان می دهد که استفاده از دستگاه الکتروشوک در کشور لهستان محدود می باشد اما در این بازه ی 10 ساله رشد مناسبی را داشته است.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.