بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لندن - انگلستان

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لندن

استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی معجزه ای برای بیمار می باشد. در مطالعات مشخص شده است که میزان فاصله از دستگاه شوک خودکار نسبت به محل حادثه نقش بسیاری در میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر دارد. در این بررسی در شهر لندن فاصله ی مناسب بین 100 تا 500 متر در نظر گرفته شده است و با بررسی محل بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی و تعداد دستگاه های شوک خودکار موجود در این فاصله آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در این شهر بررسی شده است.

ااستفاده از دستگاه شوک خودکار در لندن

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در لندن

بین ماه آپریل سال 2016 تا مارچ سال 2017، اطلاعات مربوط به محل دستگاه های شوک خودکار قرار داده شده در سطح شهر لندن توسط اطلاعات ثبت شده در نیروی امداد و اورژانس، جمع آوری شده است. سپس نقشه ی محل قرارگیری دستگاه شوک اتوماتیک و محل بروز حملات قلبی توسط نرم افزارهای کامپیوتری بدست آمده است. 4448 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی و 2948 دستگاه شوک خودکار در این مدت در شهر لندن ثبت شده است.

نتایج نشان می دهد که حملات قلبی که در شعاع کمتر از 100 متری از دستگاه الکتروشوک قرار داشته اند، بیشترین آمار احیا توسط افراد ناظر را به خود اختصاص داده اند که این موضوع اهمیت گسترش پوشش دهی شهر نسبی به دستگاه شوک خودکار را نشان می دهد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.