بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لس آنجلس، آمریکا

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لس آنجلس، آمریکا

در کشور آمریکا حملات قلبی خارج بیمارستانی سالانه جان بسیاری از افراد را می گیرند به همین منظور در سال های اخیر سعی بر افزایش پوشش دهی شهرها به دستگاه شوک خودکار شده است. برای قراردهی بهینه دستگاه شوک خودکار در سطح شهرها یکی از روش های مناسب بررسی تعداد و مکان حملات قلبی خارج بیمارستانی در سال های اخیر است. در این تحقیق به بررسی میزان حملات قلبی خارج بیمارستانی در کلان شهر لس آنجلس در کشور آمریکا پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در لس آنجلس، آمریکا

برای انجام این تحقیق آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی رخ داده در شهر لس آنجلس در کشور آمریکا بین سال های 2011 تا 2019 جمع آوری شده است. در مجموع 15904 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی ثبت شده است که در 985 منطقه سرشماری واقع شده اند. از این 985 منطقه، 182 منطقه به عنوان مناطقی با ریسک بالای بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی مشخص شده اند که این مناطق نیز از نظر میزان ریسک به سه زیر دسته طبقه بندی شده اند.

طبقه بندی مناطق بر اساس میزان ریسک بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی جدیدترین تکنیک برای بهبود استراتژی های قراردهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهر لس آنجلس می باشد. پیش بینی می شود طبق این طبقه بندی ها بتوان با قراردهی تعداد دستگاه الکتروشوک مناسب، همکاری بیشتری را از افراد ناظر دید. در تصویر زیر نیز نقشه ی شهر با رنگ بندی که نمایان گر احتمال بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی است نشان داده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لس آنجلس، آمریکا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.